Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
V.Air Monitor Not Detected -
#1
Hi,

i connect my device to usb port to configure it using chrome app Dual Beam Configuration Tools
Previously i installed drivers on my MAC (El capitan) and on my old MS Windows XP.

On the two computer , the device is not detected,  and the data flow shown in the app is ...hmmm... a little bit strange.

Here is a copy past : 

Searching for v.Air Trying : /dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port

Trying : /dev/cu.wchusbserial1410

Trying : /dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port

Trying : /dev/tty.wchusbserial1410

[AÈPD:EXÃXÅhdÁÈPdèDIäEiÈÀÈVÈZdÉd`t¡$MdàDøDèEpÃX:,RIÈAdAÈ@ÙEidÁ$Gð]
[ÈdGPÀ@HÀD´ÙÁHü<lIRARIÈ@dAÈ@ÉEid]
[Á$GRKdÁÈÀt¡dMÈDdA$EdpÃHZEàDidAdM]
[$AØ|hdÁÈÐÈFÈIdÁV!DºGtEðÈÈ]
 .  .  . [´Hl|–,RÃYø@xàiKØEidÁdGäKRIÈÁt d]
[ÅdMdAdED8ËHZEàDhdAÈDdAØxhDiÈÀÈFÈ]
[AdÁVHdGRÃGÈÈÈpè…lMdA$ID:E>ÀHÈPd]
[ÁÈPdhDIäEiÈÐÈVÈZdÉd`t¡$MdAÈPÉDd]
[tX:,RIÈAdAÈ@ØEidÁdGRKRIÈÀt dÍÈDd]
[AdED8ËHZEàDhdAÈDdAØxhdiÈÐÈFÈIdÁV]
[HRGRÃÈFÈÈÈpèlMdARIdpE>ÀHÈPdÁdGR]
[hDIFHÈÐÈVÈZdÉ$`t¡ØLdAÈPDèEXÃXd]
[iÈPdèDIàEidÁRGRKdÁÈÀt¡dMdM$A$Edp]
[ÃHZEàDidAdMRAØ<hdÁÈÐÈFÈIdÁV!dàFt]
[EðEðDÀVÈzOdAdÅdÁÐxZEi$ÁRGÈhdKV]
[HdGäÃdG$ÉRpЅlEdAÈPDìEXÃXÅhdÁÈP]
[dèDIäEi$ÁÈFÈZdÉÈÀt¡dMVMRAÉDdtHZ]
 . [EàDi$A$MÈ@ØEhdÁÈÐäK$I$Át dÅdEdAd]
[EDàËHZØNØdAÈDdAÐxhDi$ÁÈFÈAdÁVHdG]
[¤ÃGÈÈÈpè…lMdAdID:E>ÀHÈPdÁÈPdèDI]
[äEiÈÀÈVÈZdÉd`t¡$MVMÈPÉDd
tX:lRI$]
[AdAÈ@ØEidÁdG¤KRIÈÁt dÅÈDdAdED8ËH]
[ZEàDhdAÈDdAØxhDiÈÀÈFÈIdÁVHdGRÃÈG]
[ÈÈÈpèlMdA$IDphCÀHÈPdÁdGdhDIäEiÈ]
[ÐÈVÈZdÉd`t¡$MdAÈPÉDd
tX:RIÈAdAÈ]
[@ÙEidÁdGRKRIÈÀt¡dÍÈDdA$ED8ËHZEàD]
[idAÈDdAØxhdiÈÐÈFÈIdÁVHRGRÃÈFÈÈÈp]
[èlMdARIdpE>ÀHÈPdÁdGRhDIFHÈÐÈVÈZ]
[dÉ$`t¡ØLdAÈPDèEXÃXRIÈPdèDIàEid]
[ÁRGRKdÁÈÀt¡dMÈDdA$EdpÃHZEàDidAdM]
 . [$AØ|hdÁÈÐÈFÈIdÁV!DºGtEðÈÈÈpèlMR]
[ARIdÅdÉÐxEidÁ$GRhdIVHÈÐÈVdGdÉR`]
[t¡ØLdAÈPDèEXÃXdÁÈPdèDIàEi$ÁRGÈ]
[KdÁÈÀt¡dMdMRA$EdtHZEàDidA$MRAØ<]
[hdÁÈÐÈFÈIdÁV!dàFtEðEðDÀVÈzOdAd]
[ÅdÉÐxZEidÁRGÈhdKVHdGÈVdG$ÉRpЅlE]
[dAÈPDìEXÃXØEàÈPdèDIäEi$ÁRGÈZdÁÈ]
[Àt¡dM$MRAÉEdtHZEàDidA$MRAØEhdÁÈ]
[ÐÈFdI$ÁT¡dÅdEdAdEɄtÁVMÈAdAdÅdA]
[ÐxàDi$ÁRGÈAdKVHdGäÃ$G$ÉÈpЅlEdAÈ]
[PDìEXÃXÅhdÁÈPdèDIäEi$ÁÈFÈZdÉÈÀt]
[¡dMVMRAÉDdtHZEàDi$A$MÈ@ØEhdÁÈÐä]
 . [K$I$Át¡dÅdEdAdEDàËHZØOØdAdÍdAÐxh]
[Di$ÁÈFÈAdÁVHdGäÃGÈÉÈpè…lMdAdID:]
[E>ÀHÈPdÁÈPdèDIäEiÈÀÈVÈZdÉÈÀt¡$MV]
[MÈ@ÉDd
tX:l$I$AdAÈ@ØEidÁdGäKRI$Á]
[t dÅdMdAdED8ËHZØNØdAÈDdAØxhDiÈÁÈ]
[FÈAdÁVHdGRÃGÈÈÈpè…lMdA$ID:E>ÀHÈ]
[PdÁÈPdhDIäEiÈÐÈVÈZdÉd`t¡$MdAÈPÉD]
[d
tX:,RIÈAdAÈ@ØEidÁdGRKRIÈÀt dÍÈ]
[DdAdED8ËHZEàDhdAÈDdAØxhdiÈÐÈFÈId]
[ÁVHRGRÃÈFÈÈÈpèlMdARIdpE>ÀHÈPdÁd]
[GRhDIGHÈÐÈVÈZdÉ$`t¡ØMdAÈPDèEXÃX]
[RIÈ@dAÈ@ÉEidÁ$GRKdÁÈÀt¡dMÈDdA$E]
[dpÃHZEàDidAdM$AØ|hdÁÈÐÈFÈIdÁV!Dº]
 . [GtEðÈÈÈpèlMRARIdÅdÉÐxEidÁ$GRhd]
[IVHÈÐÈVÈZdÉR`t¡ØLdAÈPDèEXÃXdÁÈ]
[PdèDIàEi$ÁRGÈKdÁÈÀt¡dMdM$A$EdtH]
[ZEàDidAdMRAØ<hdÁÈÐÈFÈIdÁV!dàFtEð]
[EðDÀVÈzOdAdÅdÉÐxZEidÁRGRhdKVHd]
[GÈVdG$ÉRpЅlEdAÈPDìEXÃXØEàÈPdèD]
[IäEi$ÁRGÈJdÁÈÀt¡dM$MRAÉEdtHZEàD]
[idA$MRAØEhdÁÈÐÈFdI$ÁT¡dÅdEdAdEDà]
[ËHZOØdAdÍdAÐxèDi$ÁÈGÈAdÁVHdGäÃ]
[G$ÉÈpè…lMdAdID:EXÃXÅhdÁÈPdèDIäE]
[iÈÀÈVÈZdÉÈÀt¡$MVMÈ@ÉDd
tX:lRI$Ad]
[AÈ@ØEidÁdG¤KRIÈÀt dÅÈDdAdED8ËHZE]
[àDhdAÈDdAØxhdiÈÀÈFÈIdÁVHRGRÃÈFÈÈ]
 . [ÈpèlMdARIdpE>ÀHÈPdÁdGRhdIFHÈÐÈV]
[ÈZdÉ$`t¡ØLdAÈPDèEXÃXdiÈPdèDIàE]
[idÁRGRKdÁÈÀt¡dMdMdA$EdpÃHZEàDidA]
[dMRAØ|hdÁÈÐÈFÈIdÁV!DàGtEðExGÀVÈz]
[$OdédÅdÉÐxEidÁRGRhdIVHÈÐÈVdG$É]
[R`СØLdAÈPDèEXÃXØdÁÈPdèDIàEi$ÁR]
[GÈJdÁÈÀt¡dMdMRA$EdtHZEàDidA$MRA]
[ØEhdÁÈÐÈFdIdÁT¡dàFtEðEðDàËÈZOØd]
[AdÅdÁÐxàDi$ÁRGÈAdKVHdGäÃdG$ÉRpЅ]
[lEdAÈPDìEXÃXÅhdÁÈPdèDIäEi$ÁÈGÈZ]
[dÁÈÀt¡dMVMRAÉDdtHZEàDi$A$MÈAØEh]
[dÁÈÐÈFdI$Át¡dÅdEdAdEDàËHZOØdAdÍ]
[dAÐxèDi$ÁÈGÈAdÁVHdGäÃG$ÉÈpè…lMd]
 . [AdID:EXÃXÅhdÁÈPdèDIäEi$ÁÈVÈZdÉÈ]
[Àt¡$MVMÈAÉDdtXZEèDi$A$MÈ@ØEhdÁÈ]
[ÐäKRI$Át dÅdMdAdED8ËHZØNØdAÈDdAÐ]
[xhDi$ÁÈFÈAdÁVHdG¤ÃGÈÈÈpè…lMdAdI]
[D:E>ÀHÈPdÁÈPdèDIäEiÈÀÈVÈZdÉd`t¡$]
[MVMÈPÉDd
tX:lRI$AdAÈ@ØEidÁdG¤KRI]
[ÈÁt dÅÈDdAdED8ËHZEàDhdAÈDdAØxhDi]
[ÈÀÈFÈIdÁVH$GRÃÈGÈÈÈpèlMdA$IDphC]
[ÀHÈPdÁdGdhDIGHÈÐÈVÈZdÉd`t¡$MdAÈP]
[ÉDd
tX:RIÈ@dAÈ@ÙEidÁdGRKRIÈÀt¡d]
[ÍÈDdA$ED8ËHZEàDidAÈDdAØxhdiÈÐÈFÈ]
[IdÁVHRGRÃÈFÈÈÈpèlM$ARIdpE>ÀHÈPd]
[ÁdGRhdIFHÈÐÈVÈZdÉ$`t¡ØLdAÈPDèEXÃ]
 . [XdiÈPdèDIàEidÁRGRKdÁÈÀt¡dMdMdA]
[$EdpÃHZEàDidAdMRAØ|hdÁÈÐÈFÈIdÁV!]
[DºGtEðExGÀVÈz$ORIdÅdÉÐxEidÁRGR]
[hdIVHÈÐÈVdG$ÉR`СØLdAÈPDèEXÃXØd]
[ÁÈPdèDIàEi$ÁRGÈJdÁÈÀt¡dMdMRA$Ed]
[tHZEàDidA$MRAØEhdÁÈÐÈFdIdÁV!dàFt]
[EðEðDÀVÈZOdAdÅdÁÐxZEi$ÁRGÈhdKV]
[HdGÈVdG$ÉRpЅlEdAÈPDìEXÃXØEàÈPd]
[èDIäEi$ÁÈGÈZdÁÈÀt¡dM$MRAÉDdtHZE]
[àDidA$MÈAØEhdÁÈÐÈFdI$ÁT¡dÅdEdAdE]
[DàËHZOØdAdÅdAÐxèDi$ÁRGÈAdÁVHdGä]
[ÃG$ÉÈpè…lMdAÈPD:EXÃXÅhdÁÈPdèDI]
[äEi$ÁÈFÈZdÉÈÀt¡dMVMÈAÉDdtXZEàDi]
 . [$A$MÈ@ØEhdÁÈÐäK$I$Át dÅdEdAdEDàË]
[HZØNØdAdMdAÐxhDi$ÁÈFÈAdÁVHdG¤ÃG]
[ÈÈÈpè…lMdAdID:E>ÀHÈPdÁÈPdèDIäEiÈ]
[ÀÈVÈZdÉÈÀt¡$MVMÈ@ÉDd
tX:lRI$AdAÈ]
[@ØEidÁdGäKRIÈÁt dÅÈDdAdED8ËHZEàD]
[hdAÈDdAØxhDiÈÀÈFÈAdÁVHdGRÃÈGÈÈÈp]
[èlMdA$ID:E>ÀHÈPdÁdGdhDIGHÈÐÈVÈZ]
[dÉd`t¡$MdAÈPÉDd
tXRIÈ@dAÈ@ÙEid]
[Á$GRKdÁÈÀt¡dMÈDdA$EdpÃHZEàDidAdM]
[RAØ|hdÁÈÐÈFÈIdÁV!DºGtEðExGÀVÈz$O]
[RIdÅdÉÐxEidÁRGRhdIVHdGÈVdG$ÉRp]
[ЅØLdAÈPDìEXÃXØEàÈPdèDIäEi$ÁRGÈ]
 . [ZdÁÈÀt¡dM$MRAÉDdtHZEàDidA$MÈAØE]
[hdÁÈÐÈFdI$Át¡dÅdEdAdEDàËHZOØdAd]
[ÍdAÐxèDi$ÁÈFÈAdÁVHdGäÃG$ÉÈpè…lM]
[dAdID:EXÃXÅhdÁÈPdèDIäEiÈÁÈVÈZdÉ]
[ÈÀt¡$MVMÈ@ÉDd
tXZEèDi$AdèDIàEidÁ]
[ÈÐäKRI$Át dÅdMdAdED8ËHZØNØdAÈDdA]
[ØxhDiÈÁÈFÈAdÁVHdGRÃGÈÈÈpè…lMdAd]
[ID:E>ÀHÈPdÁÈPdhDIäEiÈÐÈVÈZdÉd`t¡]
[$MdàDøDèEpÃX:,RI$AdAÈ@ØEidÁdGRKR]
[IÈÀt dÍÈDdAdED8ËHZEàDhdAÈDdAØxhd]
[iÈÀÈFÈIdÁVH$GRÃÈFÈÈÈpèlMdARIDpE]
[>ÀHÈPdÁdG$hDIGHÈÐÈVÈZdÉd`t¡$MdAÈ]
[PÉDd
tXRIÈ@dAÈ@ÙEidÁ$GRKdiÈÀt¡]
 . [dMÈDdA$EDpÐtAÈPdAdMdAØxhdÁÈÐÈFÈ]
[IdÁVHRGÈÃÈFÈÈÈpèlM$ARIdÅdÉÐxEi]
[dÁdGRhdIFHÈÐÈVÈZdÉR`t¡ØLdAÈPDèEX]
[ÃXdiÈPdèDIàEidÁRGRKdÁÈÀt¡dMdM$]
[A$EdpÃHZEàDidAdMRAØ|hdÁÈÐÈFÈIdÁV]
[!DàGtEðExGÀVÈz$OdédÅdÉÐxEidÁRG]
[RhdIVHÈÐÈVdG$ÉR`ЅØLdAÈPDèEXÃXØ]
[dÁÈPdèDIàEi$ÁRGÈJdÁÈÀt¡dMdMRA$Ed]
[tHZEàDidA$MRAØEhdÁÈÐÈFdIdÁT¡dàF]
[tEðEðDàËÈZOØdAdÅdÁÐxàDi$ÁRGÈAdK]
[VHdGäÃdG$ÉRpЅlEdAÈPDìEXÃXÅhdÁÈ]
[PdèDIäEi$ÁÈGÈZdÁÈÀt¡dMVMRAÉDdtH]
[ZEàDi$A$MÈAØEhdÁÈÐÈFdI$Át¡dÅdEdA]
 . [dEDàËHZOØdAdÍdAÐxèDi$ÁÈGÈAdÁVHd]
[GäÃG$ÉÈpè…lMdAdID:EXÃXÅhdÁÈPdè]
[DIäEi$ÁÈVÈZdÉÈÀt¡$MVMÈAÉDdtXZEè]
[Di$A$MÈ@ØEhdÁÈÐäKRI$Át dÅdMdAdED]
[8ËHZØNØdAÈDdAÐxhDi$ÁÈFÈAdÁVHdG¤Ã]
[GÈÈÈpè…lMdAdID:E>ÀHÈPdÁÈPdèDIäE]
[iÈÀÈVÈZdÉd`t¡$MVMÈPÉDd
tX:lRI$Ad]
[AÈ@ØEidÁdG¤KRIÈÁt dÅÈDdAdED8ËHZE]
[àDhdAÈDdAØxhDiÈÀÈFÈIdÁVHdGRÃÈGÈÈ]
[ÈpèlMdA$IDphCÀHÈPdÁdGdhDIGHÈÐÈV]
[ÈZdÉd`t¡$MdAÈPÉDd
tX:RIÈ@dAÈ@ÙE]
[idÁdGRKRIÈÀt¡dÍÈDdA$ED8ËHZEàDidA]
[ÈDdAØxhdiÈÐÈFÈIdÁVHRGRÃÈFÈÈÈpèl]
 . [MdARIdpE>ÀHÈPdÁdGRhdIFHÈÐÈVÈZdÉ$]
[`t¡ØLdAÈPDèEXÃXdiÈPdèDIàEidÁRG]
[RKdÁÈÀt¡dMdMdA$EdpÃHZEàDidAdMRAØ]
[|hdÁÈÐÈFÈIdÁV!DºGtEðExGÀVÈx$ORI]
[dÅdÉÐxEidÁRGRhdIVHÈÐÈVdGdÉR`СØ]
[LdAÈPDèEXÃXØdÁÈPdèDIàEi$ÁRGÈJdÁ]
[ÈÀt¡dMdMRA$EdtHZEàDidA$MRAØEhdÁ]
[ÈÐÈFdIdÁT¡dàFtEðEðDàËHZOØdAdÅdÁ]
[ÐxàDi$ÁRGÈAdKVHdGäÃ$G$ÉÈpЅlMdAÈ]
[PDìEXÃXÅhdÁÈPdèDIäEi$ÁÈVÈZdÉÈÀt]
[¡$MVMÈ@ÉDdtXZEèDi$AdèDIàEidÁÈÐä]
[KRI$Át dÅdMdAdED8ËHZØNØdAÈDdAØxh]
[DiÈÀÈFÈAdÁVHdGRÃÈGÈÈÈpèlMdARIDp]
 . [hCÀHÈPdÁdG$hDIGHÈÐÈVÈZdÉd`t¡$MdA]
[ÈPÉDd
tXRIÈ@dAÈ@ÉEidÁ$GRKdÁÈÀt]
[¡dMÈDdA$EDpÃHZEàDidAdM$AØxhdÁÈÐÈ]
[FÈIdÁV!DºGtEðÈÈÈpèlMRARIdÅdÉÐx]
[EidÁ$GRhdIFHÈÐÈVÈZdÉR`t¡ØLdAÈPDè]
[EXÃXdÁÈPdèDIàEidÁRGÈKdÁÈÀt¡dMd]
[M$A$EdtHZEàDidAdMRAØ<hdÁÈÐÈFÈId]
[ÁV!DàFtEðEðDÀVÈzOdédÅdÉÐxEidÁ]
[RGRhdIVHdGÈVdG$ÉRpЅØLdAÈPDèEXÃX]
[ØEàÈPdèDIàEi$ÁRGÈJdÁÈÀt¡dMdMRAÉ]
[EdtHZEàDidA$MRAØEhdÁÈÐÈFdI$ÁT¡d]
[ÅdEdAdEɄtÁVMRAdAdÅdÁÐxàDi$ÁRGÈ]
[AdKVHdGäÃ$G$ÉÈpЅlEdAÈPDìEXÃXÅh]
 . [dÁÈPdèDIäEi$ÁÈFÈZdÉÈÀt¡dMVMRAÉDd]
[tHZEàDi$A$MÈ@ØEhdÁÈÐäKdI$Át¡dÅd]
[EdAdEDàËHZØOØdAdÍdAÐxèDi$ÁÈFÈAdÁ]
[VHdGäÃG$ÉÈpè…lMdAdID:EXÃXÅhdÁÈ]
[PdèDIäEiÈÁÈVÈZdÉÈÀt¡$MVMÈ@ÉDd
tX]
[ZEèDi$AdèDIàEidÁÈÐäKRI$Át dÅdMdA]
[dED8ËHZØNØdAÈDdAØxhDi$ÁÈFÈAdÁVHd]
[GRÃGÈÈÈpè…lMdAdID:E>ÀHÈPdÁÈPdhD]
[IäEiÈÐÈVÈZdÉd`t¡$MdàDøDèEpÃX:,RI]
[$AdAÈ@ØEidÁdG¤KRIÈÀt dÍÈDdAdED8Ë]
[HZEàDhdAÈDdAØxhdiÈÀÈFÈIdÁVH$GRÃÈ]
[FÈÈÈpèlMdARIDpE>ÀHÈPdÁdG$hDIGHÈ]
 . [ÐÈVÈZdÉd`t¡$MdAÈPÉDd
tXRIÈ@dAÈ]
[@ÙEidÁ$GRKdiÈÀt¡dMÈDdA$EDpÐtAÈP]
[dAdMdAØxhdÁÈÐÈFÈIdÁVHRGÈÃÈFÈÈÈpè]
[lM$ARIdÅdÉÐxEidÁdGRhdIFHÈÐÈVÈZ]
[dÉR`t¡ØLdAÈPDèEXÃXdiÈPdèDIàEid]
[ÁRGRKdÁÈÀt¡dMdMdA$EdpÃHZEàDidAdM]
[RAØ|hdÁÈÐÈFÈIdÁV!DàGtEðExGÀVÈz$O]
[dédÅdÉÐxEidÁRGRhdIVHÈÐÈVdG$ÉR`]
[СØLdAÈPDèEXÃXØdÁÈPdèDIàEi$ÁRGÈ]
[JdÁÈÀt¡dMdMRA$EdtHZEàDidA$MRAØE]
[hdÁÈÐÈFdIdÁV¡dàFtEðEðDàËÈZOØdAd]
[ÅdÁÐxàDi$ÁRGÈAdKVHdGäÃdG$ÉRpЅlE]
[dAÈPDìEXÃXØEàEÐÒÈJ,KEi$ÁÈGÈZdÁÈ]
 . [Àt¡dMVMRAÉDdtHZEàDidA$MÈAØEhdÁÈ]
[ÐÈFdI$Át¡dÅdEdAdEDàËHZOØdAdÅdAÐ]
[xèDi$ÁÈGÈAdÁVHdGäÃG$ÉÈpè…lMdAdI]
[D:EXÃXÅhdÁÈPdèDIäEi$ÁÈVÈZdÉÈÀt¡]
[$MVMÈAÉDdtXZEàDi$A$MÈ@ØEhdÁÈÐäK]
[$I$Át dÅdMdAdEDàËHZØNØdAdMdAÐxhD]
[i$ÁÈFÈAdÁVHdG¤ÃGÈÈÈpè…lMdAdID:E]
[>ÀHÈPdÁÈPdèDIäEiÈÀÈVÈZdÉd`t¡$Mdà]
[DøDèEpÃX:,RI$AdAÈ@ØEidÁdGRKRIÈÀt]
[dÍÈDdAdED8ËHZEàDhdAÈDdAØxhdiÈÐÈ]
[FÈIdÁVHRGRÃÈFÈÈÈpèlM$ARIdÅdÉÐx]
[EidÁdGRhdIFHÈÐÈVÈZdÉR`t¡ØLdAÈPDè]
[EXÃXdÁÈPdèDIàEi$ÁRGÈKdÁÈÀt¡dMd]
 . 


What do i miss ?
Any help appreciate.
Best regards
Reply
#2
this is strange...


can you try reflashing the firmware as described here
http://forum.vair-monitor.com/showthread.php?tid=18
Reply
#3
(01-12-2017, 08:13 AM)admin Wrote: Thanks a lot, i flash, and now it works fine !!!
Reply
#4
great Smile
it may be that there was some issue during flashing of the device and i didn't notice

have to improve my quality checks apparently
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)